هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت