هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت