هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت