هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت