هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت