هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
رَخت لباس
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت