هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت