هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت