هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت