هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت