هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت