هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت