هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت