هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت