هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت