هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت