هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت