هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیلون شیره خرما
رَخت لباس

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت