هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت