هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت