هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت