هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت