هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت