هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت