هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت