هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت