هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت