هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت