هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت