هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت