هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران مستوفی شوشتر

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی